ประกาศรับย้าย และรับโอนข้าราชการพลเรือนสามัญ มาแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งนักทรัพยากรบุคคล ระดับชำนาญการพิเศษ และตำแหน่งนิติกร ระดับชำนาญการพิเศษ

สร้างเมื่อ 25/12/2023 15:14