ประกาศรับสมัครคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ตำแหน่งนักจัดการงานทั่วไป ระดับชำนาญการพิเศษ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

สร้างเมื่อ 02/07/2024 09:30