ประกาศเรื่อง ผลการประเมินบุคคลเพื่อเลื่อนข้าราชการพลเรือนสามัญขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ ในตำแหน่งว่างที่ไม่ใช่ตำแหน่งระดับควบ (พยาบาลวิชาชีพ/นักวิชาการสาธารณสุข/นักทรัพยากรบุคคล)

สร้างเมื่อ 02/03/2024 17:49