ประกาศคณะกรรมการคัดเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ เรื่อง รายชื่อผู้แทนสถาบันการศึกษาที่มีสิทธิเข้าร่วมประชุมเพื่อเลือกกรรมการผู้ทรงคุณวุฒิ ในคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ตามมาตรา 7 (4) แห่งพระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. 2562

สร้างเมื่อ 21/02/2024 10:06

Powered By EmbedPress