ประกาศเรื่อง รายชื่อผู้มีสิทธิเข้ารับการคัดเลือกฯ วิธีการประเมินบุคคล กำหนดวัน เวลา และสถานที่ในการคัดเลือกข้าราชการพลเรือนสามัญเพื่อเลื่อนขึ้นแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งในระดับที่สูงขึ้น ตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการพิเศษ (3 ตำแหน่ง 4 อัตรา)

สร้างเมื่อ 21/02/2024 01:00