ด้วยคณะรัฐมนตรีได้มีมติเมื่อวันที่ 4 เมษายน 2561 อนุมัติหลักการร่างพระราชบัญญัติคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. .... ตามที่กระทรวงสาธารณสุขเสนอและส่งให้สำนักงานคณะกรรมการกฤษฏีกาตรวจพิจารณา แล้วส่งให้คณะกรรมการประสานงานสภานิติบัญญัติแห่งชาติพิจารณาก่อนเสนอสภานิติบัญญัติแห่งชาติ ซึ่งคณะกรรมการกฤษฎีกา (คณะที่ 6) ได้ตรวจพิจารณาร่างกฎหมายเสร็จเรียบร้อยแล้ว แต่เนื่องจากมีหลักการบางประการเปลี่ยนแปลง จึงขอให้กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นเพิ่มเติม กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกพิจารณาแล้ว เพื่อให้การดำเนินการจัดให้มีการรับฟังความคิดเห็นและวิเคราะห์ผลกระทบที่อาจเกิดขึ้นจากกฎหมายและการรายงานผลการดำเนินการรับฟังความคิดเห็นพร้อมจัดทำคำชี้แจงการตรวจสอบความจำเป็น (Checklist) เป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรี และมาตรา 77 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย จึงขอรับฟังความคิดเห็นจากหน่วยงานของท่าน หน่วยงานในสังกัด หรือผู้เกี่ยวข้อง โดยขอได้โปรดแจ้งความคิดเห็นเป็นหนังสือ หรือดาวน์โหลดเอกสารและแสดงความเห็นทางเว็บไซต์ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ www.dtam.moph.go.th และเว็บไซต์การรับฟังความคิดเห็นด้านกฎหมายไทยที่ www.lawamedment.go.th ในระหว่างวันจันทร์ที่ 17 ธันวาคม 2561 ถึงวันศุกร์ที่ 11 มกราคม 2562 เพื่อใช้ประกอบการพิจารณาในส่วนที่เกี่ยวข้องต่อไป รายละเอียดปรากฎตามไฟล์เอกสารที่แนบ

  ร่าง พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่..) พ.ศ. ...

 

  สรุปสาระสำคัญ ร่าง พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ...

 

  แบบฟอร์มรับฟังความคิดเห็น/ข้อเสนอแนะต่อ ร่าง พรบ.คุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (ฉบับที่ ..) พ.ศ. ....

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook