การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

การดำเนินงาน ITA

การดำเนินงาน ITA

  ITA คืออะไร

  การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  ITA คืออะไร

  สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2560

  สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

ปฏิทินการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสฯ

โครงการ

  แผนปฏิบัติการ

  ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

  มาตรฐานและคู่มือการปฏิบัติงาน

  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

  การบันทึกข้อมูลในระบบ EGP

  วิธีการขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างแบบ E-Bidding

  แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้าง

  วิธีปฏิบัติเพื่อควบคุมและป้องกันการเกิดผลประโยชน์ทับซ้อน

  ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

  ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง แนวทางการป้องกันการรับสินบน

  คำสั่งกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง คณะทำงานคณะทำงานดูแล กำกับ ติดตาม เกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

  รายงานการประชุมคณะทำงานฯ เรื่อง รายงานการวิเคราะห์ความเสี่ยงและการจัดหาความเสี่ยงเกี่ยวกับผลประโยชน์ทับซ้อน (รอบ 6 เดือน)

แนวทางในการปฏิบัติราชการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561

  ความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561

ขั้นตอนการรับบริการทางการแพทย์

  การรับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

  การรับบริการทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์ทางเลือก

ขั้นตอนการรับบริการทางวิชาการ

  การยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

  บริการวิเคราะห์สารสกัดสมุนไพร

  การขอรับทุนเพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

  แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ตส.1)

  แบบฟอร์มรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ (ตส.2)

  แบบฟอร์มกรอกรายชื่อ Internal & External

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook