logo DTAM2RGB

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

  

พันธกิจ

พัฒนาวิชาการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยคุ้มครอง อนุรักษ์และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย ส่งเสริมและพัฒนาการจัดระบบความรู้ และสร้างมาตรฐานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกให้ทัดเทียมกับการแพทย์แผนปัจจุบันและนำไปใช้ในระบบสุขภาพอย่างมีคุณภาพและปลอดภัย เพื่อเป็นทางเลือกแก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ

 

เป้าหมาย

ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน

 

ยุทธศาสตร์

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 4 ด้าน ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข

ยุทธศาสตร์ที่ 1  ส่งเสริมสุขภาพและป้องกันโรคเป็นเลิศ (Prevention &Promotion Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 2 บริการเป็นเลิศ (Service Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 3 บุคลากรเป็นเลิศ (People Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 4 บริหารเป็นเลิศด้วยธรรมาภิบาล (Governance Excellence)
ยุทธศาสตร์ที่ 5 ภูมิปัญญาเป็นเลิศ (Wisdom Excellence)

arrow47รายละเอียดเพิ่มเติม click0

 

ยุทธศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก(แผนไทยเฟิร์ส)

arrow47รายละเอียดนโยบายและการขับเคลื่อนแผนไทยเฟิร์สclick0

arrow47แผ่นพับนโยบายและการขับเคลื่อนแผนไทยเฟิร์สclick0

 

ตัวชี้วัด ภายใต้แผนยุทธศาสตร์ชาติระยะ 20 ปี ด้านสาธารณสุข  

1. ร้อยละของผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ร้อยละ 20)
2. จำนวนเมืองสมุนไพร อย่างน้อยเขตละ 1 จังหวัด
3. จำนวนตำรับยาแผนไทยแห่งชาติที่ผ่านความเห็นชอบจากคณะกรรมการคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย (100 ตำรับ/ปี)
4. จำนวนงานวิจับสมุนไพร/งานวิจัยการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ที่นำมาใช้จริงทางการแพทย์หรือการตลาด (10 เรื่อง/ปี)

   

ตัวชี้วัดตามพระราชบัญญัติงบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

1. ชมรมผู้สูงอายุได้รับการสนับสนุนให้ใช้ศาสตร์การแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสานดูแลผู้สูงอายุโดยผ่าน Primary Care Team (500 ทีม)
2. ร้อยละผู้ป่วยนอกได้รับบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่ได้มาตรฐาน (ร้อยละ 19)
3. ร้อยละของสถานบริการสาธารณสุขทุกระดับได้รับการพัฒนาสู่การรับรองคุณภาพมาตรฐานงานแพทย์แผนไทย (Hospital Accreditation : HA TTM) (ร้อยละ 20)
4. จำนวนแนวทางการนำนวัตกรรมไปใช้เพื่อให้เกิดประโยชน์ต่อชุมชนและสังคม (8 เรื่อง)
5. พัฒนาศูนย์บริการสุขภาพชุมชนด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร (1 แห่ง)
6. จำนวนข้อกำหนดมาตรฐานตำรับยาแผนไทยเพิ่มขึ้น (5 ตำรับ/ ปี)

 

แผนปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561  

arrow47Download แผนฯ ประจำปีงบประมาณ 2561click0

 

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook