ข้อมูลข่าวสารตาม ​​พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

ข้อมูลข่าวสารตาม ​​พรบ. ข้อมูลข่าวสารราชการ พ.ศ. 2540

มาตรา 7

ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 7

มาตรา 7 (1) โครงสร้างและการจัดองค์กรในการดำเนินงาน

  กฎกระทรวงแบ่งส่วนราชการ

  พระราชกฤษฎีกา เปลี่ยนชื่อกรมฯ

  โครงสร้างการบริหารงาน

  ประวัติความเป็นมาของกรม

  วิสัยทัศน์ พันธกิจกรม

  ประวัติกระทรวงสาธารณสุข

  โครงสร้างกระทรวงสาธารณสุข

มาตรา 7 (2) สรุปอำนาจหน้าที่ที่สำคัญและวิธีการดำเนินงาน

  บทบาท อำนาจหน้าที่ของกรมการแพทย์แผนไทยฯ

มาตรา 7 (3) สถานที่ติดต่อเพื่อขอรับข้อมูลข่าวสาร

  คำแนะนำสิทธิของประชาชน

  ที่ตั้งกรม

  ที่ตั้งศูนย์ข้อมูลข่าวสารกรมการแพทย์แผนไทยฯ

มาตรา 7 (4) กฎ มติครม. ข้อบังคับฯที่จัดขึ้นมีสภาพอย่างกฎ เพื่อให้มีผลทั่วไปต่อเอกชนที่เกี่ยวข้อง

  การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  ข้อบังคับกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกว่าด้วยจรรยาข้าราชการกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พ.ศ. 2557

  การดำเนินการตามพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ พ.ศ. ๒๕๔๐ เกี่ยวกับข้อมูลส่วนบุคคลของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก (ล่าสุด)

มาตรา 7 (5) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่คณะกรรมการกำหนด

มาตรา 9

 ข้อมูลข่าวสารตามมาตรา 9

มาตรา 9 (1)ผลการพิจารณาที่มีผลโดยตรงต่อเอกชน

  ประกวดราคาจัดซื้อจัดจ้าง

มาตรา 9 (2) นโยบายหรือการตีความที่ไม่เข้าข่าย ม7 (4)

นโยบายกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

วิสัยทัศน์ พันธกิจ กรมฯ

มาตรา 9 (3) แผนงาน โครงการ งบประมาณรายจ่ายประจำปีที่กำลังดำเนินงาน

แผนปฏิบัติราชการประจำปี แผนรายจ่ายประจำปี โครงการปีปัจจุบัน*

มาตรา 9 (4) คู่มือหรือคำสั่งที่เกี่ยวกับวิธีปฏิบัติงานของจนท.รัฐ

คู่มือปฏิบัติงาน

มาตรา 9 (5) สิ่งพิมพ์ที่ได้มีการอ้างอิงถึงตามม.7 (2)

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9 (6) สัญญาสัมปทาน สัญญาที่มีลักษณะผูกขาด

ไม่มีภารกิจที่เกี่ยวข้อง

มาตรา 9 (7) มติ ครม.หรือมติ คกก.แต่งตั้งโดยกฏหมายหรือ มติ ครม

  คำสั่งพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ 

มาตรา 9 (8) ข้อมูลข่าวสารอื่นตามที่ คกกข่าวสาร กำหนด

ประกวดการจ้างประเภทต่างๆ

ผลการพิจารณาจัดซื้อจัดจ้างรายเดือนทุกเดือน

ขั้นตอนการขอรับบริการข้อมูลข่าวสารของราชการ กรมการแพทย์แผนไทยฯ

 

Loading...

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

old webfeedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook