กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Department of Thai Traditional and Alternative Medicine

01  02 03  10 
05   08 11   09

ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยของชาติ 

 

 

arrow47ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยของชาติ พ.ศ.2558 click0

arrow47ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 2) พ.ศ.2558 click0

arrow47ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2559click0 

arrow47ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2559click0 

arrow47ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 5) พ.ศ.2559click0 

arrow47ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 6) พ.ศ.2559click0 

arrow47ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 7) พ.ศ.2559click0 New icons_10

arrow47ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 8) พ.ศ.2559click0 New icons_10

arrow47ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 9) พ.ศ.2559click0 New icons_10

arrow47ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 10) พ.ศ.2559click0 New icons_10

arrow47ประกาศกำหนดตำราการแพทย์แผนไทยและตำรับยาแผนไทยของชาติ (ฉบับที่ 11) พ.ศ.2559click0 New icons_10

 

 


links3 1  link g1  link g3  link g4  link g5  link g6  link g7  link g8