โครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2563

 

  กำหนดการฝึกอบรมโครงการอบรมทางไกลฯ

  แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม

ข้อปฏิบัติในการเข้าอบรม

หนังสือเชิญเข้ารับการอบรมโครงการอบรมทางไกลฯ


  

ครั้งที่ 4

หลักการแพทย์แผนไทยในการใช้ตำรับยาและการปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่

(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563)

เอกสารประกอบการอบรม

 VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 4

 

ครั้งที่ 3

หลักการแพทย์แผนไทยในการใช้ตำรับยาและการปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (ตำรับแก้ลมแก้เส้น)

(วันที่ 21 พฤษภาคม 2563)

เอกสารประกอบการอบรม 1

เอกสารประกอบการอบรม 2

 VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 3

แบบทดสอบก่อน-หลังอบรม ครั้งที่ 3

 

ครั้งที่ 2

หลักการแพทย์แผนไทยในการใช้ตำรับยาและการปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (ตำรับทำลายพระสุเมรุ)

(วันที่ 19 มีนาคม 2563)

เอกสารประกอบการอบรม 1 หลักการแพทย์แผนไทย อ.คมสัน ทินกร ณ อยุธยา

เอกสารประกอบการอบรม 2 การรักษาธาตุตามแพทย์แผนไทย อ.เนตรดาว ยวงศรี

เอกสารประกอบการอบรม 3 การปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (ตำรับทำลายพระสุเมรุ) อ.เนตรดาว ยวงศรี

 VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 2

 

ครั้งที่ 1

หลักการแพทย์แผนไทยในการใช้ตำรับยาและการปรุงยาที่มีกัญชาปรุงผสมอยู่ (ตำรับศุขไสยาศน์)

(วันที่ 19 ธันวาคม 2562)

เอกสารประกอบการอบรม 1

เอกสารประกอบการอบรม 2

 VDO การอบรมทางไกล ครั้งที่ 1