โครงการอบรมทางไกล (Teleconference)

ปีงบประมาณ 2563

in conference2562

ปีงบประมาณ 2562

in conference2562

ปีงบประมาณ 2561

in-conference2561

ปีงบประมาณ 2560

in-conference2560

ปีงบประมาณ 2559

in-conference2559

ปีงบประมาณ 2558

in-conference2558

ปีงบประมาณ 2557

in-conference2556-2

in-conference2556