ประกาศผลสอบราคาจ้างเหมาบริการผู้รับบริการสืบค้นฐานข้อมูลงานงานวิจัย วิทยานิพนธ์ ดุษฎีนิพนธ์ ด้าน การแพทย์แผนไทยและสมุนไพร และจัดทำสำเนาเป็นรูปเล่มฉบับสมบูรณ์ ตามมาตรฐานห้องสมุดฉบับสมบูรณ์งานวิจัยด้านการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร


 

 

 

arrow47รายละเอียดเพิ่มเติม click0