ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) ในการจัดซื้อครุภัณฑ์วิทยาศาสตร์ เครื่องกำเนิดไอน้ำ


 

 

 

arrow47รายละเอียดเพิ่มเติม click0