ประกาศร่างกำหนดการปฏิบัติการ (Terms of Reference : TOR) และการคำนวนราคากลางในการจ้างที่ปรึกษา เรื่อง โครงการสังคายนาภูมิปัญญาการนวดไทยในตำราการแพทย์แผนไทยแห่งชาติ


 

 

เอกสารแนบ

arrow471.ร่างกำหนดการปฏิบัติการ (Terms of Reference : TOR) click0

arrow472.การคำนวนราคากลางการจ้างที่ปรึกษา click0