ประกาศข้อกำหนดการปฏิบัติการ (Terms of Reference : TOR)และ ตารางแสดงวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลางในการว่าจ้างพัฒนามาตรฐานผลิตภัณฑ์


 

 

เอกสารแนบ

arrow47ข้อกำหนดปฏิบัติการ (Terms of Reference : TOR) click0

arrow47ราคากลางจัดจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยเทคโนโลยีไมโครเอนแคปซูเลชั่น click0

arrow47ราคากลางจัดจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพปรับปรุงสูตรตำรับให้มีความคงตัว click0

arrow47ราคากลางจัดจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยสารสกัดสมุนไพรที่มีความโดดเด่นในท้องถิ่น click0

arrow47ราคากลางจัดจ้างพัฒนาผลิตภัณฑ์สุขภาพด้วยสมุนไพรในรูปน้ำมันและผลิตภัณฑ์บำรุงผิวพรรณ click0

 

 

 

Pin It
facebook