ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาการเช่ารถยนต์ตู้โดยสารส่วนกลาง


 

 

เอกสารแนบ

arrow471.ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) click0

arrow472.เอกสารประกวดราคาจ้าง click0

arrow473.เงื่อนไขและข้อกำหนดการจ้าง click0