ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างเหมาบริการรักษาความปลอดภัย ประจำปีงบประมาณ 2558


 

 

เอกสารแนบ

arrow471.ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) click0

arrow472.เอกสารประกวดราคาจ้าง click0

arrow473.เงื่อนไขและข้อกำหนดการจ้าง click0

 

 

 

Pin It
facebook