ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR)และร่างเอกสารประกวดราคาจ้างจัดงานมหกรรมสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่11


 

เอกสารแนบ

arrow471.ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) click0

arrow472.ร่างเอกสารประกวดราคา click0

arrow473.เอกสารหมายเลข 1-2 click0

arrow474.เอกสารหมายเลข 4-2 click0

arrow475.ผังการจัดงาน click0