ประกาศร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) และร่างเอกสารประกวดราคาปรับปรุงโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน


 

รายละเอียดเพิ่มเติม

arrow471.ร่างขอบเขตของงาน (Terms of Reference : TOR) click0

arrow472.ราคากลาง click0

arrow473.ประมาณราคาสรุป click0

arrow474.เอกสารประกวดราคา click0