ประกาศผลสอบราคาซื้อพร้อมติดตั้งครุภัณฑ์ไฟฟ้าและวิทยุ และครุภัณฑ์โฆษณาและเผยแพร่สำหรับใช้ในห้องประชุมเพื่อการฝึกอบรมarrow47รายละเอียดเพิ่มเติม click0