ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การเช่าบริการเชื่อมโยงเครือข่ายสื่อสารความเร็วสูงและอินเตอร์เน็ต


 

 

arrow47รายละเอียดเพิ่มเติม click0