ประกาศวงเงินงบประมาณที่ได้รับจัดสรรและราคากลาง (ราคาอ้างอิง) การจ้างบารุงรักษา ประกันเครื่องคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์และการจ้างบารุงรักษาและซ่อมแซมแก้ไขปัญหาระบบเครือข่าย


 

arrow47รายละเอียดเพิ่มเติม click0