ประกาศ (ร่าง) ประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ที่มีราคาต่อหน่วยต่ำกว่า 1 ล้านบาท จำนวน 2 รายการ (ครั้งที่ 2) ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทรอนิกส์(e-biding)

 

(ร่าง)ประกาศประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2)

(ร่าง)เอกสารประกวดราคาจัดซื้อครุภัณฑ์คอมพิวเตอร์ (ครั้งที่ 2)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ (TOR)

รายละเอียดคุณลักษณะเฉพาะ เพิ่มเติม(TOR)

 

Pin It
facebook