วันที่ 24 มกราคม 2566 นายแพทย์ธงชัย เลิศวิไลรัตนพงศ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดการประชุมชี้แจงการตรวจประเมินศูนย์เวลเนส (Wellness Center) โดยมี นายแพทย์กุลธนิต วนรัตน์ ผู้อำนวยการกองการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้กล่าวรายงาน และร่วมบรรยาย เรื่อง “การส่งเสริมรูปแบบการท่องเที่ยวศักยภาพสูงที่หลากหลายและโดดเด่น” ผศ.ดร.วันวิสาข์ ศรีสุเมธชัย อาจารย์ประจำคณะสาธารณสุขศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล บรรยาย เรื่อง “แนวคิดด้านเวลเนส และเกณฑ์การประเมินศูนย์เวลเนส” ทพ.วิกิต ประกายหาญ รองผู้อำนวยการ กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และภก.พลแก้ว วัชระชัยสุรพล เภสัชกรชำนาญการ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัดเชียงใหม่ ร่วมบรรยายและอภิปลาย เรื่อง “Thainess Wellness Center to Medical hub of the world ” นายแพทย์องอาจ ศิริกุลพิสุทธิ์ หัวหน้ากลุ่มงานคัดกรองศาสตร์และคุ้มครองผู้บริโภค กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก บรรยายแนวทางการดำเนินงานรับรอง Wellness Center และ Thainess Wellness Center สำหรับผู้ตรวจประเมินศูนย์เวลเนส (Assessor) ภญ.พิมพรรณ ลาภเจริญ และภญ.ศิรินภา เซี่ยงหลิว กองการแพทย์ทางเลือก กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นผู้ดำเนินรายการ ซึ่งมี ผู้บริหาร บุคลากรกรม ฯ สำนักงานสาธารณสุขจังหวัด และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุมกองการแพทย์ทางเลือก อาคาร 2 ชั้น 7 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี และผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings, Facebook Live)

pr1884-24012566

Pin It
facebook