คำชี้แจง

          ตามที่พระราชบัญญัติผลิตภัณฑ์สมุนไพร พ.ศ. ๒๕๖๒ กำหนดให้คณะกรรมการนโยบาย มีหน้าที่และอำนาจในการกำหนดนโยบายและแผนยุทธศาสตร์ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติทุกห้าปี เสนอต่อคณะรัฐมนตรีเพื่อพิจารณา ซึ่งในการประชุมคณะกรรมการนโยบายสมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 1/2562 เมื่อวันที่ 23 กันยายน 2562 ที่ประชุมมีมติ ให้ปรับแผนแม่บทแห่งชาติ ว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 1 พ.ศ. 2560-2564 เป็นแผนงานด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ และขยายระยะเวลาถึง พ.ศ. 2565 ซึ่งใกล้สิ้นสุดระยะเวลาการดำเนินงานตามแผนดังกล่าว จึงจำเป็นต้องจัดทำแผนงานด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ ระยะที่ 2 เพื่อรองรับการขับเคลื่อนการพัฒนาและส่งเสริมสมุนไพร ตลอดห่วงโซ่คุณค่า (Value chain) ให้สามารถใช้ประโยชน์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ เป็นที่ยอมรับ และสร้างมูลค่าเพิ่มแก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพร และในการประชุมคณะอนุกรรมการยุทธศาสตร์สมุนไพรแห่งชาติ ครั้งที่ 2/2564 เมื่อวันที่ 4 มิถุนายน 2564 ที่ประชุมมีมติ ให้ปรับชื่อจากแผนงานด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 เป็น แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566-2570 เพื่อให้สอดคล้องกับแนวทางการจัดทำแผนระดับที่ 3 ตามมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 15 ธันวาคม 2563

          กระทรวงสาธารณสุข โดยกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภาครัฐและภาคเอกชน ได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 นี้ขึ้น เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนการพัฒนาสมุนไพรไทย ตั้งแต่ต้นทาง กลางทาง และปลายทาง ให้เหมาะสมกับบริบท และสถานการณ์ต่าง ๆ สู่การปฏิบัติของหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งส่วนราชการและองค์กรเอกชนมีบทบาทอย่างสูงในการผลักดันให้สมุนไพรเป็นพลังขับเคลื่อนเศรษฐกิจของประเทศ เกิดผลลัพธ์ที่เป็นรูปธรรมมากยิ่งขึ้น อันจะนำมาสู่ความมั่นคงทางสุขภาพและความยั่งยืนของเศรษฐกิจไทย

          ด้วยเหตุนี้ เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทุกท่าน โปรดพิจารณาและให้ความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 โดยมีข้อคำถามทั้งสิ้น 4 ส่วน ดังนี้

            ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีต่อหลักการและเหตุผล สถานการณ์ และการวิเคราะห์ช่องว่างการพัฒนาสมุนไพรไทยของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570

            ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อวิสัยทัศน์ พันธกิจ ทิศทางการพัฒนา และเป้าหมายเชิงยุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570

            ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อจุดเน้นเชิงยุทธศาสตร์ของ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 รายจุดเน้นยุทธศาสตร์

            ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นต่อยุทธศาสตร์ภายใต้ (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 พ.ศ. 2566 - 2570 รายประเด็น

โดยขอให้ทุกท่านพิจารณาตอบแบบสอบถามผ่านช่องทาง google form หรือ กรอกข้อมูลส่งกลับมายัง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 1 ธันวาคม 2564

 

  (ร่าง) แผนปฏิบัติการด้านสมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (พ.ศ. 2566-2570)

  แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Google form)

  แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ไฟล์ word)

  แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ไฟล์ PDF)

 

Loading...

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook