วันที่ 10 พฤศจิกายน 2564 นายแพทย์สุริยะ วงศ์คงคาเทพ เป็นประธานการประชุมคณะทำงานยกร่างแผนงาน (ยุทธศาสตร์) ด้านผลิตภัณฑ์สมุนไพรแห่งชาติ ฉบับที่ 2 (แผนแม่บทแห่งชาติว่าด้วยการพัฒนาสมุนไพรไทย ฉบับที่ 2 พ.ศ.2566-2570) ครั้งที่ 5/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) โดยมี นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก คณะทำงาน และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 2 อาคาร 1 ชั้น 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1457-10112564