วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมพิจารณาผลการประกวดราคาจัดซื้อยาฟ้าทะลายโจร กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ด้วยวิธีประกวดราคาอิเล็กทอรนิกส์ (e-bidding) พร้อมด้วยคณะกรรมการและผู้เกี่ยวข้องเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานคลังและพัสดุ ชั้น 2 อาคาร 2 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1418-12102564