วันที่ 12 ตุลาคม 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมพิจารณาโครงการภายใต้แผนปฏิบัติราชการฯ เพื่อจัดสรรกรอบวงเงินงบประมาณตามร่าง พ.ร.บ.งบประมาณรายจ่ายประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมีดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน และผู้เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ ชั้น 3 อาคาร 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1417-12102564