วันที่ 9 กันยายน 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ร่วมการประชุมสรุปผลงานกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 รอบ 12 เดือน ซึ่งจัดขึ้นระหว่างวันที่ 9 – 10 กันยายน 2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Cloud Meetings) ทั้งนี้ นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดี ฯ บรรยายเรื่องสมุนไพรในสถานการณ์โควิด 19 โดยมี ผู้บริหารกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และผู้ที่เกี่ยวข้อง สรุปผลงานตามภารกิจ และเข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหัวดนนทบุรี

 

pr1385-09092564