คำชี้แจง

          ตามพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี พ.ศ. 2546 ประกาศ เมื่อวันที่ 9 ตุลาคม 2546 และพระราชกฤษฎีกา ว่าด้วยหลักเกณฑ์และวิธีการบริหารกิจการบ้านเมืองที่ดี (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2562 ประกาศเมื่อวันที่ 26 เมษายน 2562 มาตรา 16 ระบุให้ส่วนราชการจัดทำแผนปฏิบัติราชการระยะ 5 ปี และแผนปฏิบัติราชการประจำปี ให้สอดคล้องกับยุทธศาสตร์ชาติ แผนแม่บท แผนการปฏิรูปประเทศ แผนพัฒนาเศรษฐกิจและสังคมแห่งชาติ นโยบายของคณะรัฐมนตรีที่แถลงต่อรัฐสภา และแผนอื่นที่เกี่ยวข้อง กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงได้จัดทำ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) นี้ เพื่อเป็นกรอบแนวทางในการขับเคลื่อนสู่การปฏิบัติของกรมฯ ให้บรรลุวิสัยทัศน์ที่มุ่งเน้นให้ประชาชนสามารถนำองค์ความรู้ทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกไปใช้สำหรับพึ่งพาตนเองด้านสุขภาพและหนุนเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืนภายใต้กระบวนการมีส่วนร่วมของภาคีเครือข่ายทุกภาคส่วน โดยจุดยืนสำคัญเพื่อยกระดับให้ประเทศไทยเป็นผู้นำด้านการแพทย์ดั้งเดิมของเอเชียภายในปี 2570 และจะส่งผลต่อเป้าหมายภาพรวมของกระทรวงสาธารณสุข คือ ประชาชนสุขภาพดี เจ้าหน้าที่มีความสุข ระบบสุขภาพยั่งยืน อันจะนำพาประเทศไปสู่ความมั่นคง มั่งคั่ง ยั่งยืน

          ด้วยเหตุนี้เพื่อให้เกิดกระบวนการมีส่วนร่วมกับผู้มีส่วนได้ส่วนเสียทุกระดับของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จึงขอความอนุเคราะห์ให้ทุกท่าน โปรดพิจารณาและให้ความคิดเห็นที่มีต่อ (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยมีข้อคำถามทั้งสิ้น 4 ส่วน ดังนี้

            ส่วนที่ 1 ความคิดเห็นที่มีต่อความสอดคล้องกับแผน 3 ระดับ ตามนัยยะของมติคณะรัฐมนตรี เมื่อวันที่ 4 ธันวาคม 2560 และการประเมินสถานการณ์ ปัญหา และความจำเป็นของแผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570)

            ส่วนที่ 2 ความคิดเห็นต่อจุดยืนและเข็มมุ่ง วิสัยทัศน์ พันธกิจ เป้าประสงค์ และประเด็นขับเคลื่อนของแผนปฏิบัติราชการกรมฯ (ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ)

            ส่วนที่ 3 ความคิดเห็นต่อวัตถุประสงค์ เป้าหมาย ค่าเป้าหมายและตัวชี้วัด และแนวทางการพัฒนา (มาตรการและแนวทางปฏิบัติ และแผนงาน/โครงการสำคัญ) ภายใต้ประเด็นขับเคลื่อนของแผนปฏิบัติราชการกรมฯ (ประเด็นยุทธศาสตร์กรมฯ) รายประเด็น

            ส่วนที่ 4 ความคิดเห็นในการพัฒนาตัวชี้วัดของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกที่เกี่ยวข้องกับการขับเคลื่อนการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในส่วนภูมิภาค ใน พ.ศ 2566-2570

โดยขอให้ทุกท่านพิจารณาตอบแบบสอบถาม ผ่านช่องทาง google form หรือ กรอกข้อมูลและส่งกลับมายัง e-mail : This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it. ภายในวันที่ 23 กันยายน 2564

 

  (ร่าง) แผนปฏิบัติราชการ ระยะ 5 ปี (พ.ศ. 2566-2570) ของกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

  แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น (Google form)

  แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ไฟล์ word)

  แบบสอบถามเพื่อรับฟังความคิดเห็น (ไฟล์ PDF)

 

Loading...

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook