วันที่ 13 กรกฎาคม 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมการประชุมคณะทำงานวิเคราะห์ และจัดการข้อเสนอให้กัญชาไทยเป็นรายการตัวแทนมรดกภูมิปัญญาทางวัฒนธรรมของมวลมนุษยชาติ ครั้งที่ 2/2564 ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) พร้อมด้วย ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย คณะทำงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม โดยมี ศาสตราจารย์ ดร. ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ราชบัณฑิต เป็นประธานการประชุมดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1342-29062564