วันที่ 29 มิถุนายน 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานเปิดพิธี และบรรยายพิเศษในหัวข้อ “การดำเนินงานตามนโยบายและทิศทางในการพัฒนาการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และสมุนไพร” ในการอบรม ครู ตชด. (ครู ก) โครงการอนุรักษ์สืบทอดและใช้ประโยชน์ภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและสมุนไพรไทยในโรงเรียน ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) โดยมี ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาทางการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมรับฟังการบรรยายดังกล่าว ณ ห้องประชุม 1 อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1340-29062564