วันที่ 25 มิถุนายน 2564 นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมทบทวนและสรุปตัวชี้วัดสำคัญ KPI Template ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 โดยมี ดร.รัชนี จันทร์เกษ ผู้อำนวยการกองวิชาการและแผนงาน บุคลากรกรมฯ และผู้ที่เกี่ยวข้อง เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุมกลุ่มงานยุทธศาสตร์ อาคาร 1 ชั้น 3 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1336-24062564