วันที่ 4 มิถุนายน 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานการประชุมคณะอนุกรรมการคุ้มครองตำรับยาแผนไทยและตำราการแพทย์แผนไทย ครั้งที่ 40-3/2564 (ผ่านระบบ Zoom cloud meeting) พร้อมด้วย นายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีฯ ดร.นันทศักดิ์ โชติชนะเดชาวงศ์ ผู้อำนวยการกองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและแพทย์พื้นบ้านไทย และคณะอนุกรรมการ ในการนี้อธิบดีฯ ได้มอบหมายให้ ศาสตราจารย์ ดร. ภก.ชยันต์ พิเชียรสุนทร ทำหน้าที่ประธานนำการประชุมดังกล่าวด้วย ณ ห้องประชุม 1 ชั้น 1 อาคาร 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

             ภาพและข้อมูล : กองคุ้มครองและส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย และแพทย์พื้นบ้านไทย

 

pr1306-07062564