วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นประธานมอบเกียรติบัตรแก่ผู้ผ่านการฝึกอบรม และกล่าวปิดการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 36 ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 โดยมี นางบุญใจ ลิ่มศิลา ผู้อำนวยการสถาบันการแพทย์ไทย-จีน เป็นผู้กล่าวรายงาน โดยการฝึกอบรมในครั้งนี้ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน ร่วมกับมหาวิทยาลัยเทียนจิน ได้จัดโครงการดังกล่าวขึ้น ระหว่างวันที่ 1 มีนาคม 2564 ถึง 28 พฤษภาคม 2564 เพื่อให้แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมมีความรู้ ความเข้าใจ และสามารถใช้หลักการแพทย์แผนจีนขั้นพื้นฐานในการวินิจฉัยและรักษาโรคด้วยการฝังเข็มได้ตามมาตรฐานการแพทย์แผนจีน และสามารถให้การรักษาผู้ป่วยด้วยการฝังเข็มผสมผสานกับแพทย์แผนปัจจุบันได้โดยผู้เข้ารับการฝึกอบรมเป็นแพทย์แผนปัจจุบันที่ได้รับใบอนุญาตประกอบวิชาชีพเวชกรรมจากแพทยสภา และปฏิบัติหน้าที่ในการดูแลรักษาผู้ป่วยในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชนในประเทศไทย จำนวน 28 คน ณ โถงอาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1292-28052564