วันที่ 28 พฤษภาคม 2564 นางพรพิมล เจริญเผ่า อดีตรองปลัดกระทรวงพาณิชย์ เป็นประธานการประชุมคณะกรรมการอำนวยการและคณะทำงานพิจารณาคัดเลือกรางวัลผลิตภัณฑ์สมุนไพรดีเด่นระดับชาติ Prime Minister Herbal Awards (PMHA) ประจำปี 2564 ครั้งที่ 2/2564 ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom meeting) โดยมีนายแพทย์ขวัญชัย วิศิษฐานนท์ รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เป็นรองประธาน ในการประชุมมีแผนเพื่อพิจารณาการมอบรางวัลให้แก่ผลิตภัณฑ์สมุนไพรและผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพรด้านต่างๆ ได้แก่ ผลิตภัณฑ์ยาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางสมุนไพร ผลิตภัณฑ์เสริมอาหารสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สปาสมุนไพร ผลิตภัณฑ์สมุนไพร OTOP ผู้ประกอบการ SME ผลิตภัณฑ์สมุนไพร ผู้ประกอบการผลิตภัณฑ์สมุนไพร โรงงานผลิตภัณฑ์สมุนไพรในโรงพยาบาล และผู้ประกอบการผลิตวัตถุดิบสมุนไพร เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและส่งเสริมให้ผู้ประกอบการที่ผลิตผลิตภัณฑ์สมุนไพรให้มีคุณภาพมาตรฐานและปลอดภัยต่อผู้บริโภค และเป็นแบบอย่างที่ดีแก่ผู้ประกอบการรายอื่นด้วย ณ ห้องประชุม 2 ชั้น 2 อาคาร 2  กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก จังหวัดนนทบุรี

 

pr1290-28052564