วันที่ 29 เมษายน 2564 รศ.(พิเศษ)นพ.ทวี โชติพิทยสุนนท์ ผู้ทรงคุณวุฒิ คณะกรรมการโรคติดต่อแห่งชาติ แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโรคติดเชื้อ เป็นประธานการประชุมพิจารณาทบทวนแนวทางเวชปฏิบัติ การวินิจฉัย ดูแลรักษา และป้องกันการติดเชื้อในโรงพยาบาล กรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) ผ่านระบบสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (Zoom Meeting) โดยมี แพทย์หญิงอัมพร เบญจพลพิทักษ์ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วย นายแพทย์ธิติ แสวงธรรม รองอธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เข้าร่วมประชุมในประเด็นการใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด 19 ทั้งนี้ มีคณะแพทย์ผู้ทรงคุณวุฒิ เข้าร่วมประชุม ณ ห้องประชุม แสงสิงแก้ว อาคาร 1 ชั้น 1 กรมการแพทย์ จังหวัดนนทบุรี

 

pr1238-29042564