แจ้งผลการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖

ผู้ที่ได้รับการคัดเลือกหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ ได้แก่


แม่หมอจันลี เปลี่ยนเอก

หมอจิตอาสาแห่งบ้านโนนหอม ตำบลโนนหอม อำเภอเมือง จังหวัดสกลนคร

pr0180-20092556-1

pr0180-20092556-2

          โดยในพิธีเปิดงานประชุมวิชาการประจำปีการแพทย์แผนไทย การแพทย์พื้นบ้าน และการแพทย์แห่งชาติ ครั้งที่ ๑๐ ในวันที่ ๔ กันยายน ๒๕๕๖ ณ ศูนย์แสดงสินค้าและการประชุม อิมแพ็ค เมืองทองธานี ได้มีการมีการมอบรางวัล โล่เชิดชูเกียรติ ใบประกาศเกียรติคุณ และเงินรางวัล ๒ แสนบาท จากองค์การเภสัชกรรม โดยรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงสาธารณสุข เป็นผู้มอบ เพื่อเป็นการเชิดชูเกียรติและขวัญกำลังใจของหมอพื้นบ้าน หมอแผนไทย ที่ได้ใช้ภูมิปัญญาท้องถิ่นด้านสุขภาพในการทำประโยชน์แก่สังคมและประเทศชาติ และในงานยังได้มีการประกาศเกียรติคุณหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ ฉายวีดิทัศน์หมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ และแจกหนังสือหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ แก่ผู้ร่วมงาน ด้วย

 

arrow47หนังสือหมอไทยดีเด่นแห่งชาติ พ.ศ.๒๕๕๖ click0