เอกสารประกอบการเสวนาวิชาการ ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19

 

พิธีเปิดการเสวนา

  ฟ้าทะลายโจรสมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19   โดย นายแพทย์เกียรติภูมิ วงศ์รจิต ปลัดกระทรวงสาธารณสุข

ช่วงที่1

  ความเป็นมาของยาจากสมุนไพรฟ้าทะลายโจรในบัญชียาจากสมุนไพรในบัญชียาหลักแห่งชาติ  โดย ดร.ภญ.อัญชลี จูฑะพุทธิ

  “ฟ้าทะลายโจร” สมุนไพรไทยในวิกฤติ COVID-19 การเพิ่มข้อบ่งชี้ในบัญชียาหลักแห่งชาติ งานวิจัยปรีคลินิก และกลไกการสนับสนุน  โดย รองศาสตราจารย์ ดร. จุฑามาศ สัตยวิวัฒน์ และคณะ

  การศึกษาฤทธิ์ต้านไวรัสโควิด-19 ของพืชสมุนไพรฟ้าทะลายโจร  โดย ดร.สุภาพร ภูมิอมร

  ฟ้าทะลายโจร ภูมิปัญญาการใช้ทางการแพทย์แผนไทย  โดย นพ.ขวัญชัย วิศิษฐานนท์

 

ช่วงที่2

  การดำเนินการต่อเนื่องของฟ้าทะลายโจร โดย นพ.ธิติ แสวงธรรม

  การสำรวจการใช้ฟ้าทะลายโจรในผู้ป่วยโควิด-19 โดย นพ.เทวัญ ธานีรัตน์

  ประสบการณ์การนำยาสมุรไพรไทยไปใช้ในสถานการณ์การระบาดเป็นกลุ่มก้อนขนาดใหญ่ในเรือนจำ กรุงเทพมหานคร โดย นพ.เอนก มุ่งอ้อมกลาง

  การศึกษายาสมุนไพรฟ้าทะลายโจรต่อผู้ป่วยโรคโควิด-19 โดย นพ.กุลธนิต วนรัตน์

 

E-book ฟ้าทะลายโจร สมุนไพรไทยในวิกฤต COVID-19