เอกสารประกอบการประชุมแลกเปลี่ยนร่วมกับแพทย์แผนไทยที่ปฏิบัติงานในหน่วยงานของรัฐ และผู้ที่มีหน้าที่เกี่ยวข้อง
ในหัวข้อ “ไขทุกข้อข้องใจ ฟ้าทะลายโจร ข้อบ่งใช้ ร่วมรักษาโควิด 19 ในบัญชียาหลักแห่งชาติ”

 

  แนวทางการใช้ยาฟ้าทะลายโจร

  บทบาทหน้าที่ของแพทย์แผนไทยในการปฏิบัติหน้าที่เฝ้าระวังป้องกัน ควบคุมโรคโควิด 19

  ประเด็นคาถามการใช้ยาฟ้าทะลายโจรในการรักษาผู้ป่วยโควิด-19