แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่าย
เพื่อบริการสาธารณสุขบริการแพทย์แผนไทยช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

1.หนังสือแจ้งสำนักงานสาธารณสุขจังหวัด

Loading...

 

        2.แนวทางปฏิบัติในการขอรับค่าใช้จ่ายเพื่อบริการสาธารณสุขบริการแพทย์แผนไทยช่วงสถานการณ์ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19)

Loading...