โครงการอบรมทางไกลถ่ายทอดความรู้ประสบการณ์เวชปฏิบัติแผนไทยสู่แพทย์แผนไทย ประจำปีงบประมาณ 2559

 arrow65 ประกาศเปลี่ยนแปลงกำหนดการฝึกอบรม 

 arrow65 กำหนดการฝึกอบรม 

 arrow65 โครงการอบรมทางไกลฯ

 arrow65 อนุมัติโครงการอบรมทางไกลฯ

 arrow65 แบบประเมินความพึงพอใจผู้เข้ารับการอบรม

 arrow65 แบบใบลงชื่อผู้เข้าอบรม

 arrow65 

ข้อปฏิบัติในการเข้าอบรม

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 12 

 

ถ่ายทอดประสบการณ์จริงจากแพทย์แผนไทยในพื้นที่

 (วันที่ 15 กันยายน 2559)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 12/2559 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 11 

 

การใช้ยาในโรคที่พบบ่อยด้วยยาในบัญชียาหลัก/ยานอกบัญชียาหลัก

 (วันที่ 11 สิงหาคม 2559)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 11/2559 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 10 

ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยกลุ่มอาการในผู้สูงอายุ

 (วันที่ 14 กรกฎาคม 2559)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 10/2559 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 9 

ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยกลุ่มอาการในผู้สูงอายุ

 (วันที่ 9 มิถุนายน 2559)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 9/2559 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 8 

ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยกลุ่มอาการในผู้สูงอายุ

 (วันที่ 12 พฤษภาคม 2559)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 8/2559 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 7

การแพทย์พื้นบ้านกับกลุ่มอาการในผู้สูงอายุ

 (วันที่ 7 เมษายน 2559)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 7/2559 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 6

หัตถการสำหรับกลุ่มอาการในผู้สูงอายุ

 (วันที่ 10 มีนาคม 2559)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 6/2559 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 5

ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยกลุ่มอาการในผู้สูงอายุ

 (วันที่ 16 กุมภาพันธ์ 2559)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 5/2559 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 4

การแพทยพ์พื้นบ้านและการแพทย์ทางเลือกกับอาการลมตะกัง (ไมเกรน)

 (วันที่ 29 มกราคม 2559)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 4/2559 click0

arrow47เอกสารประกอบการเรียน click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 3

หตัถการสำหรับอาการลมตะกัง

 (วันที่ 17 ธันวาคม 2558)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 3/2559 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 2

ทฤษฎีการแพทย์แผนไทยว่าด้วยลมตะกัง
ตรวจวนิิจฉัย,แนวทางการรกัษาด้วยยาในบัญชียาหลัก/ยานอกบัญชียาหลัก 
และการดูแลลุขภาพ

 (วันที่ 19 พฤศจิกายน 2558)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 2/2559 click0

arrow47เอกสารประกอบการเรียน click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 1

หลักการตรวจวินิจฉัยในแผนปัจจุบันและแผนไทย
(อาการลมตะกัง กลุ่มอาการในผู้สูงอายุ กลุ่มอาการผู้ป่วยติดเตียง)

 (วันที่ 5 พฤศจิกายน 2558)

arrow47VDO TeleConference ครั้งที่ 1/2559 click0

...................................................................................

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook