โครงการอบรมทางไกล (Teleconference) ด้านการแพทย์แผนไทยสำหรับแพทย์แผนไทยปัจจุบัน

 arrow65 โครงการอบรมทางไกลฯ   

 arrow65 หนังสือเชิญอบรมทางไกลฯ  

arrow65 กำหนดการฝึกอบรม 

 

...................................................................................


arrow65 ครั้งที่ 1 (วันที่ 29 เมษายน 2557)

เอกสารประกอบการเรียน

arrow47ฝีผุดภายนอกแลภายใน click0

arrow47VDO TeleConference โครงการ 2 ครั้งที่ 1 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 2 (วันที่ 8 พฤษภาคม 2557)

เอกสารประกอบการเรียน

arrow47โบราณโรค click0

arrow47VDO TeleConference โครงการ 2 ครั้งที่ 2 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 3 (วันที่ 22 พฤษภาคม 2557)

arrow47VDO TeleConference โครงการ 2 ครั้งที่ 3 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 4 (วันที่ 5 มิถุนายน 2557)

arrow47VDO TeleConference โครงการ 2 ครั้งที่ 4 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 5 (วันที่ 19 มิถุนายน 2557)

arrow47VDO TeleConference โครงการ 2 ครั้งที่ 5 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 6 (วันที่ 3 กรกฎาคม 2557)

arrow47VDO TeleConference โครงการ 2 ครั้งที่ 6 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 7 (วันที่ 17 กรกฎาคม 2557)

arrow47VDO TeleConference โครงการ 2 ครั้งที่ 7 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 8 (วันที่ 14 สิงหาคม 2557)

arrow47VDO TeleConference โครงการ 2 ครั้งที่ 8 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 9 (วันที่ 21 สิงหาคม 2557)

arrow47VDO TeleConference โครงการ 2 ครั้งที่ 9 click0

...................................................................................

arrow65 ครั้งที่ 10 (วันที่ 11 กันยายน 2557)

arrow47VDO TeleConference โครงการ 2 ครั้งที่ 10 click0

...................................................................................

 

Pin It
facebook