รหัสยาแผนไทย 24 หลัก
สถาบันการแพทย์แผนไทย 
กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

ครั้ง

ประจำเดือน

จำนวนรายการรหัสยาที่กำหนด

จำนวนรายการรหัสยาที่ยกเลิก

หมายเหตุ

เดี่ยว

ตำรับ

รวม

เดี่ยว

ตำรับ

รวม

ครั้งที่ 1

ประจำเดือน มิ.ย. 2554

9372

26820

36192

6

0

6

My Downloads

ครั้งที่ 2

ประจำเดือน ก.ย. 2554

55

91

146

1

1

2

My Downloads

ครั้งที่ 3

ประจำเดือน ต.ค. 2554

40

67

107

1

0

1

My Downloads

ครั้งที่ 4

ประจำเดือน พ.ย. 2554

20

62

82

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 5

ประจำเดือน ธ.ค. 2554

45

67

112

0

5

5

My Downloads

ครั้งที่ 6

ประจำเดือน ม.ค. 2555

3

6

9

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 7

ประจำเดือน มี.ค. 2555

16

14

30

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 8

ประจำเดือน เม.ย. 2555

14

29

43

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 9

ประจำเดือน พ.ค. 2555

26

47

73

4

5

9

My Downloads

ครั้งที่ 10

ประจำเดือน มิย. 2555

18

44

62

8

3

11

My Downloads

ครั้งที่ 11

ประจำเดือน ก.ค. 2555

28

37

65

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 12

ประจำเดือน ส.ค. 2555

19

53

72

3

3

My Downloads

ครั้งที่ 13

ประจำเดือน ก.ย. 2555

0

5

5

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 14

ประจำเดือน ต.ค. 2555

17

32

49 

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 15

ประจำเดือน ธ.ค. 2555

12

16

28

2

1

3

My Downloads

ครั้งที่ 16

ประจำเดือน ม.ค. 2556

11

43

54

2

25

27

My Downloads

ครั้งที่ 17

ประจำเดือน ก.พ. 2556

 8

17

25

 0

 2

My Downloads

ครั้งที่ 18

ประจำเดือน มี.ค. 2556

 1

 7

 1

0

 1

My Downloads

ครั้งที่ 19

ประจำเดือน เม.ย. 2556

 24

33

 2

 1

 3

My Downloads

ครั้งที่ 20

ประจำเดือน พ.ค. 2556

6

43

49

0

1

1

My Downloads

ครั้งที่ 21

ประจำเดือน มิ.ย. 2556

16

16

32

10

1

11

My Downloads

ครั้งที่ 22

ประจำเดือน ก.ค. 2556

2

7

9

0

1

1

My Downloads

ครั้งที่ 23

ประจำเดือน ต.ค. 2556

10

8

18

0

1

1

My Downloads

ครั้งที่ 24

ประจำเดือน พ.ย. 2556

38

24

62

1

1

2

My Downloads

ครั้งที่ 25

ประจำเดือน มี.ค. 2557

21

29

50

1

0

1

ครั้งที่ 26

ประจำเดือน ก.ย. 2557

 34

139 

 173

 17

 23

 40

ครั้งที่ 27

ประจำเดือน ธ.ค. 2557

11

3

14

9

2

11

ครั้งที่ 28

ประจำเดือน มี.ค. 2558

30

93

123

3

6

9

ครังที่29

ประจำเดือน มิ.ย. 2558

28

58

86

7

9

16

ครั้งที่ 30

ประจำเดือน ส.ค. 2558

10

64

74

0

0

0

ครั้งที่ 31

ประจำเดือน ม.ค. 2559

6

54

60

3

12

15

ครั้งที่ 32

ประจำเดือน เม.ย. 2559

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่ 33

ประจำเดือน พ.ค. 2559

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่ 34

ประจำเดือน มิ.ย. 2559

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่ 35

ประจำเดือน ก.ค. 2559

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่ 36

ประจำเดือน ส.ค. 2559

3

32

35

0

0

0

ครั้งที่ 37

ประจำเดือน ก.ย. 2559

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่ 38

ประจำเดือน ต.ค. 2559

31

31

62 

 0

0

ครั้งที่ 39

ประจำเดือน พ.ย. 2559

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่ 40

ประจำเดือน ธ.ค. 2559

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่ 41

ประจำเดือน ม.ค. 2560

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่ 42

ประจำเดือน ก.พ. 2560

0

0

0

0

0

0

ครั้งที่ 43

ประจำเดือน มี.ค. 2560

62

244

306

9

22

31

My Downloads

ครั้งที่ 44

ประจำเดือน เม.ย. 2560

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 45

ประจำเดือน พ.ค. 2560

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 46

ประจำเดือน มิ.ย. 2560

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 47

ประจำเดือน ก.ค. 2560

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 48

ประจำเดือน ส.ค. 2560

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 49

ประจำเดือน ก.ย. 2560

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 50

ประจำเดือน ต.ค. 2560

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 51

ประจำเดือน พ.ย. 2560

75

221

296

5

8

13

My Downloads

ครั้งที่ 52

ประจำเดือน ธ.ค. 2560

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 53

ประจำเดือน ม.ค. 2561

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 54

ประจำเดือน ก.พ. 2561

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 55

ประจำเดือน มี.ค. 2561

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 56

ประจำเดือน เม.ย. 2561

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 57

ประจำเดือน พ.ค. 2561

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 58

ประจำเดือน มิ.ย. 2561

77

127

204

21

25

46

My Downloads

ครั้งที่ 59

ประจำเดือน ก.ค. 2561

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 60

ประจำเดือน ส.ค. 2561

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 61

ประจำเดือน ก.ย. 2561

64

218

282

4

6

10

My Downloads

ครั้งที่ 62

ประจำเดือน ต.ค. 2561

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 63

ประจำเดือน พ.ย. 2561

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 64

ประจำเดือน ธ.ค. 2561

10

53

63

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 65

ประจำเดือน ม.ค. 2562

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 66

ประจำเดือน ก.พ. 2562

0

0

0

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 67

ประจำเดือน มี.ค. 2562

20

59

79

0

0

0

My Downloads

ครั้งที่ 68

ประจำเดือน เม.ย. 2562 0 0 0 0 0 0 My Downloads

ครั้งที่ 69

ประจำเดือน พ.ค. 2562 0 0 0 0 0 0 My Downloads

ครั้งที่ 70

ประจำเดือน มิ.ย. 2562 10 11 21 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 71 ประจำเดือน ก.ค. 2562 10 73 83 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 72 ประจำเดือน ก.ค. 2562 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 73 ประจำเดือน ก.ย. 2562 1 15 16 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 74 ประจำเดือน ต.ค. 2562 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 75 ประจำเดือน พ.ย. 2562 4 16 20 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 76 ประจำเดือน ธ.ค. 2562 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 77 ประจำเดือน ม.ค. 2563 14 47 0 1 0 1 My Downloads
ครั้งที่ 78 ประจำเดือน ก.พ. 2563 7 10 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 79 ประจำเดือน มี.ค. 2563 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 80 ประจำเดือน เม.ย. 2563 2 17 19 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 81 ประจำเดือน พ.ค. 2563 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 82 ประจำเดือน มิ.ย. 2563 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 83 ประจำเดือน ก.ค. 2563 25 116 141 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 84 ประจำเดือน ส.ค. 2563 1 5 6 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 85 ประจำเดือน ก.ย. 2563 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 86 ประจำเดือน ต.ค. 2563 13 46 59 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 87 ประจำเดือน พ.ย. 2563 23 37 60 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 88 ประจำเดือน ธ.ค. 2563 21 37 58 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 89 ประจำเดือน ม.ค. 2564 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 90 ประจำเดือน ก.พ. 2564 4 14 18 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 91 ประจำเดือน มี.ค. 2564 13 33 46 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 92 ประจำเดือน เม.ย. 2564 4 64 68 5 2 7 My Downloads
ครั้งที่ 93 ประจำเดือน พ.ค. 2564 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 94 ประจำเดือน มิ.ย. 2564 7 25 32 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 95 ประจำเดือน ก.ค. 2564 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 96 ประจำเดือน ส.ค. 2564 17 82 99 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 97 ประจำเดือน ก.ย. 2564 5 17 22 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 98 ประจำเดือน ต.ค. 2564 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 99 ประจำเดือน พ.ย. 2564 5 26 31 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 100 ประจำเดือน ธ.ค. 2564 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 101 ประจำเดือน ม.ค. 2565 4 31 35 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 102 ประจำเดือน ก.พ. 2565 15 109 124 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 103 ประจำเดือน มี.ค. 2565 22 11 33 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 104 ประจำเดือน เม.ย. 2565 7 16 23 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 105 ประจำเดือน พ.ค. 2565 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 106 ประจำเดือน มิ.ย. 2565 22 30 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 107 ประจำเดือน ก.ค. 2565 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 108 ประจำเดือน ส.ค. 2565 14 49 63 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 109 ประจำเดือน ก.ย. 2565 4 60 64 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 110 ประจำเดือน ต.ค. 2565 1 39 40 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 111 ประจำเดือน พ.ย. 2565 29 101 130 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 112 ประจำเดือน ธ.ค. 2565 15 50 65 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 113 ประจำเดือน ม.ค. 2566 10 55 65 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 114 ประจำเดือน ก.พ. 2566 12 25 37 3 0 3 My Downloads
ครั้งที่ 115 ประจำเดือน มี.ค. 2566 18 38 56 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 116 ประจำเดือน เม.ย. 2566 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 117 ประจำเดือน พ.ค. 2566 25 46 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 118 ประจำเดือน มิ.ย. 2566 9 44 53 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 119 ประจำเดือน ก.ค. 2566 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 120 ประจำเดือน ส.ค. 2566 0 0 0 0 0 0 My Downloads
ครั้งที่ 121 ประจำเดือน ก.ย. 2566 7 29 36 0 0 0 My Downloads

รวม

10,554

 30,315

40,869

130

163

293

 ข้อมูลครั้งที่ 1-121
arrow65Download


คู่มือบัญชียาแผนไทยสำหรับโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุขพุทธศักราช 2553 Adobe-PDF 

คู่มือรหัสยาแผนไทยสำหรับโรงพยาบาลและหน่วยบริการสาธารณสุข Adobe-PDF

แบบฟอร์มการขอรหัสยาแผนไทย 24 หลัก Microsoft Excel New icons_10

ขั้นตอนการขอรหัสยาแผนไทย 24 หลัก Adobe-PDF New icons_10

แผนผัง การกำหนดรหัสยาแผนไทย 24 หลัก Adobe-PDF New icons_10

รหัสยาปรุงสำหรับผุ้ป่วยเฉพาะราย

 

 

 

 

 

Pin It
facebook