logo DTAM2RGB

วิสัยทัศน์

“เป็นองค์กรหลักด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

เพื่อการพึ่งตนเองด้านสุขภาพและส่งเสริมเศรษฐกิจอย่างยั่งยืน”

  

พันธกิจ

พัฒนาวิชาการและการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยส่งเสริมและพัฒนาการวิจัย การจัดระบบความรู้ พัฒนาแหล่งผลิตและผลิตภัณฑ์สมุนไพร คุ้มครอง อนุรักษ์ และส่งเสริมภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์พื้นบ้านไทย พัฒนาคุณภาพ มาตรฐานการบริการการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เพื่อนําไปใช้ในระบบบริการสุขภาพ อย่างมีคุณภาพ ปลอดภัย และเป็นทางเลือกให้แก่ประชาชนในการดูแลสุขภาพ

 

อำนาจหน้าที่

อำนาจหน้าที่ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

 

เป้าหมายการขับเคลื่อนกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก ปี 2563 - 2565

ประชาชนมีความเชื่อมั่นด้านบริการการแพทย์แผนไทยและสมุนไพร
2 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรเข้าสู่ระบบบริการสุขภาพของรัฐ
3 การแพทย์แผนไทยและสมุนไพรสร้างมูลค่าเพิ่ม เสริมสร้างเศรษฐกิจของชุมชนและประเทศชาติ

 

ยุทธศาสตร์ความเป็นเลิศ 6 ด้าน

6Excellence