การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน

การดำเนินงาน ITA

  ITA คืออะไร

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน

การดำเนินงาน ITA

  ITA คืออะไร

 

การดำเนินการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565

การบริหารงาน

แผนดำเนินงานประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

          คู่มือการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

การให้บริการ

คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

          คู่มือการรับบริการของศูนย์การแพทย์ทางเลือก

ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

          สถิติการให้บริการของศูนย์การแพทย์ทางเลือก รอบ 6 เดือน

รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจให้บริการ

          รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจในการรับบริการของศูนย์การแพทย์ทางเลือก

E-Service

          ระบบนัดหมายศูนย์การแพทย์ทางเลือก

ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          การคัดเลือกเพื่อบรรบุคคลเข้ารับราชการ

          การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

          การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

          แนวทางการพัฒนาบุคลากรภาครัฐ

          หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือนสามัญ

          หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น

          หลักเกณฑ์การให้คุณให้โทษ

รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

การส่งเสริมความโปร่งใส

แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

         บันทึกข้อตกลงความร่วมมือ ระหว่างกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกกับบริษัทพัชรกานดาจำกัด

         บันทึกข้อตกลงความร่วมมือระหว่าง กรมการแพทย์แผนไทย ฯ กับ กลุ่มบริษัทและกลุ่มวิสาหกิจผู้ปลูกกัญชา กัญชง

การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

         นโยบายไม่รับของขวัญ (No Gift Policy)

         การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต 

          มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

          อบรมเชิงปฏิบัติการหลักสูตร “รู้จริง! วิธีการจัดซื้อจัดจ้าง การบริหารสัญญา และการใช้ลายมือชื่ออิเล็กทรอนิกส์ในการจัดซื้อจัดจ้างอย่างไรให้ถูกต้อง”         

          แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

          รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

          รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

          มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใส

          ผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2564

          การกำหนดผู้รับผิดชอบการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

          รายละเอียด วิธีการ ขั้นตอนการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ 2565

          การติดตามผลการดำเนินงานรอบ 6 เดือน

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

                   01 โครงสร้าง

                   02 ข้อมูลผู้บริหาร

                   03 อำนาจหน้าที่

                   04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                   05 ข้อมูลการติดต่อ

                   06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                   07 ข่าวประชาสัมพันธ์

                   08 Q&A

                                   Line official account

                                   Facebook Massenger

                   09 Social Network

                                   Line official account

                                   Facebook Massenger

                                   Youtube

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

                   010 แผนดำเนินงานประจำปี

                   011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

                   012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                   013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                                   คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

                                   คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน

                                   คู่มือการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

                                   คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                                   คู่มือการจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

                   014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                                  คู่มือการให้บริการศูนย์การแพทย์ทางเลือก

                                  คู่มือการรับบริการคลินิกกัญชา

                                  คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนจากองทุน

                   015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ                       

                                 รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์การแพทย์ทางเลือก

                                 รายงานสถิติผู้รับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย

                   016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                                 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์การแพทย์ทางเลือก

                                 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของผู้ป่วยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ

                   017 E-Service

                                 นัดหมายรับบริการ ศูนย์การแพทย์ทางเลือก

                                 นัดหมายรับบริการคลินิกกัญชา สกกท.

                                 ขอรับทุนโครงการวิจัย/โครงการทั่วไป สำนักงานบริหารกองทุน

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

                   018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                   019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

                   020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                   021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                   022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือจัดหาพัสดุ

                   023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                   024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                   025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                   026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                   027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                   028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

                   029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                   030 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                   031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                   032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                   033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

                   034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                   035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                                   พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด

                                   "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)"

                                   กิจกรรมอบรม เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดของพนักงานในหน่วยงานของรัฐ

                    036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                                   ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับย่อ)

                    037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                                  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

                                  กิจกรรมอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังพัสดุภาครัฐ"

                                  กิจกรรมอบรม เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดของพนักงานในหน่วยงานของรัฐ

                    038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                                  กิจกรรมสวดมนต์เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม

                                  กิจกรรมอบรม เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดของพนักงานในหน่วยงานของรัฐ

                    039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                    040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

                    041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

                    042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                                  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                                  ผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                                  หนังสือเวียนแจ้งแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                                  รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลรายหน่วยงาน

                    043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                                  ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการประเมิน ITA รายหน่วยงาน

 

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการ

โครงการ

  แผนปฏิบัติการ

  ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

มาตรการ กลไก คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

  มาตรการ กลไก ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน

  มาตรการ กลไก และระบบที่เปิดโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

  มาตรการ กลไก ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  มาตรการ กลไก ในการดำเนินการกับผู้มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่ำ

  คู่มือมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

  คู่มือมาตรฐานวิธีปฏิบัติการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

  การบันทึกข้อมูลในระบบ EGP

  วิธีการขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างแบบ E-Bidding

  แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

  ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง แนวทางการป้องกันการรับสินบน

การติิดตามผล

  มาตรการ กลไก ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน

  มาตรการ กลไก และระบบที่เปิดโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

  มาตรการ กลไก ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  มาตรการ กลไก ในการดำเนินการกับผู้มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่ำ

แนวทางในการปฏิบัติราชการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561

  ความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561

ขั้นตอนการรับบริการทางการแพทย์

  การรับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

  การรับบริการทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์ทางเลือก

ขั้นตอนการรับบริการทางวิชาการ

  การยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

  บริการวิเคราะห์สารสกัดสมุนไพร

  การขอรับทุนเพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

  แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ตส.1)

  แบบฟอร์มรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ (ตส.2)

  แบบฟอร์มกรอกรายชื่อ Internal & External

 

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook