การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน

การดำเนินงาน ITA

  ITA คืออะไร

 

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน

การดำเนินงาน ITA

  ITA คืออะไร

 

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

          ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

                   01 โครงสร้าง

                   02 ข้อมูลผู้บริหาร

                   03 อำนาจหน้าที่

                   04 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                   05 ข้อมูลการติดต่อ

                   06 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                   07 ข่าวประชาสัมพันธ์

                   08 Q&A

                                   Line official account

                                   Facebook Massenger

                   09 Social Network

                                   Line official account

                                   Facebook Massenger

                                   Youtube

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

                   010 แผนดำเนินงานประจำปี

                   011 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

                   012 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                   013 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                                   คู่มือการปฏิบัติงานตรวจสอบภายใน

                                   คู่มือการปฏิบัติงานของพนักงานกองทุน

                                   คู่มือการปฏิบัติงานของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

                                   คู่มือการปฏิบัติงานการจัดการข้อร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                   014 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                                  คู่มือการให้บริการศูนย์การแพทย์ทางเลือก

                                  คู่มือการรับบริการคลินิกกัญชา

                                  คู่มือการขอรับทุนสนับสนุนจากองทุน

                   015 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                                 รายงานสถิติผู้ใช้บริการศูนย์การแพทย์ทางเลือก

                                 รายงานสถิติผู้รับยากัญชาทางการแพทย์แผนไทย

                                 รายงานสถิติผู้ขอรับทุน

                   016 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                                 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของศูนย์การแพทย์ทางเลือก

                                 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการของผู้ป่วยโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยฯ

                                 แบบสำรวจความพึงพอใจของผู้รับบริการในการขอรับทุน

                   017 E-Service

                                 นัดหมายรับบริการ ศูนย์การแพทย์ทางเลือก

                                 นัดหมายรับบริการคลินิกกัญชา สกกท.

                                 ขอรับทุนโครงการวิจัย/โครงการทั่วไป สำนักงานบริหารกองทุน

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

                   018 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                   019 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

                   020 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

                   021 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                   022 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                   023 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                                  เดือนตุลาคม 2563

                                  เดือนพฤศจิกายน 2563

                                  เดือนธันวาคม 2563

                                  เดือนมกราคม 2564

                                  เดือนกุมภาพันธ์ 2564

                                  เดือนมีนาคม 2564

                   024 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                   025 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                   026 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                   027 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                   028 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

                   029 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                   030 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                   031 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตและประพฤติมิชอบ

                   032 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                   033 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต 

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

                   034 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                   035 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                                   พิธีประกาศเจตนารมณ์การต่อต้านทุจริตของกระทรวงสาธารณสุข ภายใต้แนวคิด

                                   "กระทรวงสาธารณสุขใสสะอาด ร่วมต้านทุจริต (MOPH Zero Tolerance)"

                                   กิจกรรมอบรม เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดของพนักงานในหน่วยงานของรัฐ

                    036 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                                   ข้อมูลการประเมินความเสี่ยงการทุจริต ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564 (ฉบับย่อ)

                    037 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                                  มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

                                  กิจกรรมอบรมหลักสูตร "เสริมสร้างสมรรถนะการปฏิบัติงานการเงินการคลังพัสดุภาครัฐ"

                                  กิจกรรมอบรม เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดของพนักงานในหน่วยงานของรัฐ

                    038 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                                  กิจกรรมสวดมนต์เจริญสมาธิ และสนทนาธรรม

                                  กิจกรรมอบรม เรื่อง กฎหมายว่าด้วยความผิดต่อตำแหน่งหน้าที่ราชการและความผิดของพนักงานในหน่วยงานของรัฐ

                    039 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริต

                    040 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

                    041 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

                    042 มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                                  มาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                                  ผลการวิเคราะห์การประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2563

                                  หนังสือเวียนแจ้งแนวทางการประเมิน ITA ประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2564

                                  รายละเอียดการเปิดเผยข้อมูลรายหน่วยงาน

                    043 การดำเนินการตามมาตรการส่งเสริมคุณธรรมและความโปร่งใสภายในหน่วยงาน

                                  ผู้รับผิดชอบการดำเนินงานด้านการประเมิน ITA รายหน่วยงาน

 

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการ

โครงการ

  แผนปฏิบัติการ

  ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

มาตรการ กลไก คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

  มาตรการ กลไก ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน

  มาตรการ กลไก และระบบที่เปิดโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

  มาตรการ กลไก ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  มาตรการ กลไก ในการดำเนินการกับผู้มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่ำ

  คู่มือมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

  คู่มือมาตรฐานวิธีปฏิบัติการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

  การบันทึกข้อมูลในระบบ EGP

  วิธีการขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างแบบ E-Bidding

  แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

  ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง แนวทางการป้องกันการรับสินบน

การติิดตามผล

  มาตรการ กลไก ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน

  มาตรการ กลไก และระบบที่เปิดโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

  มาตรการ กลไก ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  มาตรการ กลไก ในการดำเนินการกับผู้มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่ำ

แนวทางในการปฏิบัติราชการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561

  ความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561

ขั้นตอนการรับบริการทางการแพทย์

  การรับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

  การรับบริการทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์ทางเลือก

ขั้นตอนการรับบริการทางวิชาการ

  การยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

  บริการวิเคราะห์สารสกัดสมุนไพร

  การขอรับทุนเพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

  แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ตส.1)

  แบบฟอร์มรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ (ตส.2)

  แบบฟอร์มกรอกรายชื่อ Internal & External

 

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

 

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook