การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

การดำเนินงาน ITA

  ITA คืออะไร

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสการดำเนินงาน ประจำปีงบประมาณ 2561

การดำเนินงาน ITA

  ITA คืออะไร

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

  สรุปผลการปฏิบัติราชการประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2559

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

แผนปฏิบัติการ

โครงการ

  แผนปฏิบัติการ

  ผลการดำเนินงานตามโครงการ

ประกาศเจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

มาตรการ กลไก คู่มือและแนวทางการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่

  มาตรการ กลไก ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน

  มาตรการ กลไก และระบบที่เปิดโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

  มาตรการ กลไก ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  มาตรการ กลไก ในการดำเนินการกับผู้มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่ำ

  คู่มือมาตรฐานการตรวจสอบภายใน

  คู่มือมาตรฐานวิธีปฏิบัติการจดทะเบียนสิทธิในภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

  คู่มือผลประโยชน์ทับซ้อน

  การบันทึกข้อมูลในระบบ EGP

  วิธีการขั้นตอนในการจัดซื้อจัดจ้างแบบ E-Bidding

  แนวทางการตรวจสอบบุคลากรในการจัดซื้อจัดจ้าง

  ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง การให้และรับของขวัญแก่ข้าราชการชั้นผู้ใหญ่ หรือผู้บังคับบัญชาในเทศกาลปีใหม่

  ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง แนวทางการป้องกันการรับสินบน

การติิดตามผล

  มาตรการ กลไก ระบบตรวจสอบการปฏิบัติงาน

  มาตรการ กลไก และระบบที่เปิดโอกาสเข้ามามีส่วนร่วมในการดำเนินงาน

  มาตรการ กลไก ส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

  มาตรการ กลไก ในการดำเนินการกับผู้มีผลการประเมินผลสัมฤทธิ์ในการปฏิบัติงานต่ำ

แนวทางในการปฏิบัติราชการการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี

  แผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561

  ความก้าวหน้าของโครงการตามแผนปฏิบัติราชการประจำปี พ.ศ. 2561

  แผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561

  ผลการดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างตามแผนการจัดซื้อจัดจ้างประจำปี พ.ศ. 2561

ขั้นตอนการรับบริการทางการแพทย์

  การรับบริการทางการแพทย์ของโรงพยาบาลการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ผสมผสาน

  การรับบริการทางการแพทย์ของศูนย์การแพทย์ทางเลือก

ขั้นตอนการรับบริการทางวิชาการ

  การยื่นคำขอจดทะเบียนสิทธิภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

  บริการวิเคราะห์สารสกัดสมุนไพร

  การขอรับทุนเพื่อศึกษา วิจัย พัฒนาต่อยอดภูมิปัญญาการแพทย์แผนไทย

ดาวน์โหลดเอกสารและแบบฟอร์มต่างๆ

  แบบฟอร์มการตรวจสอบและรับรองของเจ้าหน้าที่เพื่อป้องกันผลประโยชน์ทับซ้อน (ตส.1)

  แบบฟอร์มรายงานการรับของขวัญ ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นใดอันควรได้ (ตส.2)

  แบบฟอร์มกรอกรายชื่อ Internal & External

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

การดำเนินงานในปีงบประมาณ พ.ศ. 2562

คู่มือการประเมิน

          การประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ (Integrity and Transparency assessment : ITA) เป็นการประเมินที่มีจุดมุ่งหมายที่จะก่อให้เกิดการปรับปรุงพัฒนา ด้านคุณธรรมและความโปร่งใสในหน่วยงานภาครัฐ โดยถือเป็นการประเมินที่ครอบคุลมหน่วยงานภาครัฐ ทั่วประเทศ ซึ่งเป็นไปตามมติคณะรัฐมนตรีวันที่ 23 มกราคม 2561 กำหนดให้หน่วยงานภาครัฐทุกหน่วยงานให้ความร่วมมือและเข้าร่วมการประเมินคุณธรรมและความโปร่งใสในการดำเนินงานของหน่วยงานภาครัฐ ในปีงบประมาณ พ.ศ. 2561-2564 โดยใช้แนวทางและเครื่องมือการประเมินตามที่สำนักงาน ป.ป.ช. กำหนด

เครื่องมือที่ใช้ในการประเมิน

          1.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน (Internal Integrity and Transparency Assessment : IIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายใน หมายถึง บุคลากรภายในหน่วยงาน ตั้งแต่ระดับผู้บริหาร ผู้อำนวยการ/หัวหน้ากลุ่มงาน ข้าราชการพนักงานราชการไปจนถึงลูกจ้าง/พนักงานจ้าง ที่ทำงานให้กับหน่วยงานมาเป็นระยะเวลาไม่น้อยกว่า 1 ปี

          2.แบบวัดการรับรู้ของผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก (External Integrity and Transparency Assessment : EIT) ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียภายนอก หมายถึง บุคคล นิติบุคคล บริษัทเอกชน หรือหน่วยงานของรัฐอื่นที่มารับบริการหรือมาติดต่อตามภารกิจของหน่วยงานภายในปีงบประมาณที่ร่วมการประเมิน

          3.แบบตรวจการเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ (Open Data Integrity and Transparency Assessment : OIT) การเปิดเผยข้อมูลสาธารณะ หมายถึง การเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบันบนเว็บไซต์ของหน่วยงาน เพื่อเปิดเผยข้อมูลต่างๆ ของหน่วยงานเพื่อให้สาธารณชนได้ทราบ เพื่อแสดงถึงความโปร่งใสในการบริหารงานและการดำเนินงานของหน่วยงาน

ตัวชี้วัดการประเมิน

          ตัวชี้วัดที่ 1 การปฏิบัติหน้าที่ มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการปฏิบัติงานของบุคลากรอื่นในหน่วยงานตนเอง เช่น

          - ผู้บริหารมีการปฏิบัติงานโดยยึดหลักตามมาตรฐานการทำงาน

          - มีความโปร่งใส ดำเนินการตามขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนดไว้ และปฏิบัติอย่างเท่าเทียมกัน

          - มีพฤติกรรมการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติหน้าที่หรือไม่

ไม่ว่าจะเป็นของบุคลากรอื่นในหน่วยงานหรือแม้แต่การให้ต่อบุคคลภายนอก ซึ่งถือเป็นความเสี่ยงที่อาจก่อให้เกิดการรับสินบน

          ตัวชี้วัดที่ 2 การใช้งบประมาณ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการดำเนินงานในประเด็นที่เกี่ยวข้องกับ การใช้จ่ายเงินงบประมาณ เช่น

          - การจัดทำแผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปีและเผยแพร่บนเว็บไซต์อย่างโปร่งใส

          - การใช้จ่ายงบประมาณอย่างคุ้มค่า

          - ไม่มีการเอื้อประโยชน์แก่ตนเองหรือพวกพ้อง

          - ไม่มีผลประโยชน์ทับซ้อนแอบแฝง เช่น การเบิกค่าล่วงเวลา ค่าเดินทาง ค่าวัสดุ ตลอดจนกระบวนการจัดซื้อจัดจ้างและการตรวจรับ

          ตัวชี้วัดที่ 3 การใช้อำนาจ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้อำนาจของผู้บังคับบัญชาที่เกี่ยวข้อง ในประเด็น ดังนี้

             - การมอบหมายงาน การประเมิลผลการปฏิบัติงาน การคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้สิทธิประโยชน์

จะต้องมีความเป็นธรรมและไม่เลือกปฏิบัติ

             - มีการสั่งให้ผู้ใต้บังคับบัญชาทำในธุระส่วนตัวหรือ ทำในสิ่งที่ไม่ถูกต้อง

             - มีการบริหารงานบุคคลที่อาจเกิดการแทรกแซงจากผู้มีอำนาจ

             - มีการซื้อขายตำแหน่ง หรือการเอื้อประโยชน์ให้กลุ่มหรือพวกพ้อง

          ตัวชี้วัดที่ 4 การใช้ทรัพย์สินของราชการ เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการใช้ทรัพย์สินของราชการ ในประเด็น ดังนี้

             - มีการนำทรัพย์สินของราชการไปเป็นของตนเองหรือนำไปให้ผู้อื่นหรือไม่

             - การขอยืมทรัพย์สินของราชการมีกระบวนการในการขออนุญาตที่ชัดเจนและสะดวกหรือไม่

             - มีการจัดทำแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการใช้ทรัพย์สินของราชการที่ถูกต้องหรือไม่

          ตัวชี้วัดที่ 5 การแก้ไขปัญหาการทุจริต เป็นตัวชี้วัดที่มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของบุคลากรภายในหน่วยงานต่อการแก้ไขปัญหาทุจริต ในประเด็น ดังนี้

             - มีการทบทวนนโยบายที่เกี่ยวข้องกับการป้องกันการทุจริตให้มีประสิทธิภาพ

             - มีการจัดทำแผนงานด้านการป้องกันและปราบปรามการทุจริตเพื่อให้เกิดการแก้ไขปัญหา การทุจริตได้อย่างเป็นรูปธรรม

             - สร้างความเชื่อมั่นให้กับบุคลากรภายในในการร้องเรียนเมื่อพบเห็นการทุจริต

             - มีการตรวจสอบ นำผลการตรวจสอบไปปรับปรุงการทำงานเพื่อป้องกันการทุจริต

          ตัวชี้วัดที่ 6 คุณภาพการดำเนินงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นคุณภาพการดำเนินงาน เช่น

             - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ยึดหลักมาตรฐาน ขั้นตอน ระยะเวลาที่กำหนดไว้

             - การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่เป็นไปอย่างเท่าเทียมกัน ไม่เลือกปฏิบัติ

             - เจ้าหน้าที่ต้องให้ข้อมูลอย่างตรงไปตรงมา ไม่ปิดบังหรือบิดเบือน

             - เจ้าหน้าที่มีการเรียกรับเงิน ทรัพย์สิน หรือประโยชน์อื่นๆ เพื่อแลกกับการปฏิบัติงานหรือไม่

          ตัวชี้วัดที่ 7 ประสิทธิภาพการสื่อสาร มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นประสิทธิภาพการสื่อสาร เช่น

             - การเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณชนในช่องทางที่หลากหลาย

             - ข้อมูลที่เผยแพร่มีความครบถ้วน ถูกต้อง และเป็นปัจจุบัน โดยเฉพาะผลการดำเนินงาน

             - มีช่องทางที่สามารถส่งคำติชมหรือความคิดเห็นเกี่ยวกับการดำเนินการ การให้บริการ

             - มีช่องทางการชี้แจงข้อกังวลสงสัยได้อย่างชัดเจน

             - มีช่องทางร้องเรียนการทุจริตของเจ้าหน้าที่ในหน่วยงาน

          ตัวชี้วัดที่ 8 การปรับปรุงระบบการทำงาน มีวัตถุประสงค์เพื่อประเมินการรับรู้ของผู้รับบริการ ผู้มาติดต่อ ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียในประเด็นการปรับปรุงพัฒนาหน่วยงาน เพื่อให้การปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่และกระบวนการปฏิบัติงาน รวมไปถึงการนำเทคโนโลยีมาใช้ในการดำเนินงานเพื่อให้เกิดความสะดวก รวดเร็ว

          ตัวชี้วัดที่ 9 การเปิดเผยข้อมูล มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 5 ประเด็น 33 ข้อมูลย่อย ดังนี้

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.1 ข้อมูลพื้นฐานของหน่วยงาน

                   O1 โครงสร้าง

                   O2 ข้อมูลผู้บริหาร

                   O3 อำนาจหน้าที่

                   O4 แผนยุทธศาสตร์หรือแผนพัฒนาหน่วยงาน

                   O5 ข้อมูลการติดต่อ

                   O6 กฎหมายที่เกี่ยวข้อง

                   O7 ข่าวประชาสัมพันธ์

                   O8 Q&A

                   O9 Social Network

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.2 การบริหารงาน

                   O10 แผนดำเนินงานประจำปี

                   O11 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินงานประจำปี รอบ 6 เดือน

                   O12 รายงานผลการดำเนินงานประจำปี

                   O13 คู่มือหรือมาตรฐานการปฏิบัติงาน

                   O14 คู่มือหรือมาตรฐานการให้บริการ

                   O15 ข้อมูลเชิงสถิติการให้บริการ

                   O16 รายงานผลการสำรวจความพึงพอใจการให้บริการ

                   O17 E-Service

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.3 การบริหารเงินงบประมาณ

                   O18 แผนการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี

                   O19 รายงานการกำกับติดตามการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี รอบ 6 เดือน

                   O20 รายงานผลการใช้จ่ายงบประมาณประจำปี พ.ศ. 2561

                   O21 แผนการจัดซื้อจัดจ้างหรือแผนการจัดหาพัสดุ

                   O22 ประกาศต่างๆ เกี่ยวกับการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุ

                   O23 สรุปผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุรายเดือน

                   O24 รายงานผลการจัดซื้อจัดจ้างหรือการจัดหาพัสดุประจำปี

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.4 การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                   O25 นโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                   O26 การดำเนินการตามนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคล

                   O27 หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

                   O28 รายงานผลการบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคลประจำปี

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 9.5 การส่งเสริมความโปร่งใสในหน่วยงาน

                   O29 แนวปฏิบัติการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                   O30 ช่องทางการแจ้งเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                   O31 ข้อมูลเชิงสถิติเรื่องร้องเรียนการทุจริตประจำปี

                   O32 ช่องทางการรับฟังความคิดเห็น

                   O33 การเปิดโอกาสให้เกิดการมีส่วนร่วม

          ตัวชี้วัดที่ 10 การป้องกันการทุจริต มีวัตถุประสงค์เพื่อให้หน่วยงานเผยแพร่ข้อมูลที่เป็นปัจจุบัน บนเว็บไซต์ให้สาธารณชนได้รับทราบใน 2 ประเด็น 15 ข้อมูลย่อย ดังนี้

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.1 การดำเนินการเพื่อป้องกันการทุจริต

                   O34 เจตจำนงสุจริตของผู้บริหาร

                   O35 การมีส่วนร่วมของผู้บริหาร

                   O36 การประเมินความเสี่ยงการทุจริตประจำปี

                   O37 การดำเนินการเพื่อจัดการความเสี่ยงการทุจริต

                   O38 การเสริมสร้างวัฒนธรรมองค์กร

                   O39 แผนปฏิบัติการป้องกันการทุจริตประจำปี

                   O40 รายงานการกำกับติดตามการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปี รอบ 6 เดือน

                   O41 รายงานผลการดำเนินการป้องกันการทุจริตประจำปีงบประมาณ พ.ศ. 2561

          ตัวชี้วัดย่อยที่ 10.2 มาตรการภายในเพื่อป้องกันการทุจริต

                   O42 มาตรการเผยแพร่ข้อมูลต่อสาธารณะ

                   O43 มาตรการให้ผู้มีส่วนได้ส่วนเสียมีส่วนร่วม

                   O44 มาตรการส่งเสริมความโปร่งใสในการจัดซื้อจัดจ้าง

                   O45 มาตรการจัดการเรื่องร้องเรียนการทุจริต

                   O46 มาตรการป้องกันการรับสินบน

                   O47 มาตรการป้องกันการขัดกันระหว่างผลประโยชน์ส่วนตนกับผลประโยชน์ส่วนรวม

                   O48 มาตรการตรวจสอบการใช้ดุลยพินิจ

 

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook