pkv games dominoqq idnslot poker qq pokerqq bandarqq slot gacor 4d gacor88 slot gacor slot5000 dominoqq gacor88 pkv games toto slot gacor777 slot5000
หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล - กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

หลักเกณฑ์การบริหารและพัฒนาทรัพยากรบุคคล

          การสรรหาและคัดเลือกบุคลากร

             การสรรหาโดยการสอบแข่งขันเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการ

             การให้หน่วยงานของรัฐอื่นใช้บัญชีผู้สอบแข่งขันได้ของส่วนราชการ

             วุฒิที่ ก.พ. กำหนดให้คัดเลือกเพื่อบรรจุบุคคลเข้ารับราชการในปีงบประมาณ พ.ศ. 2565 - พ.ศ. 2566

          การบรรจุและแต่งตั้งบุคลากร

             การอนุมัติคัดเลือกจากบัญชีผู้สอบแข่งขันได้

             กฎ ก.พ. ว่าด้วยการทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการและการพัฒนาข้าราชการที่อยู่ระหว่างทดลองปฏิบัติหน้าที่ราชการ พ.ศ. 2553

             หลักเกณฑ์การประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งระดับเชี่ยวชาญ ในสังกัดกระทรวงสาธารณสุข

             แนวทางการส่งประเมินผลงานวิชาการเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับทรงคุณวุฒิ

             ประกาศ อ.ก.พ. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภททั่วไป ระดับชำนาญงาน กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก   ประกาศ อ.ก.พ. กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลงานเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งประเภทวิชาการ ระดับชำนาญการ และชำนาญการพิเศษ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

          การพัฒนาบุคลากร

             แนวทางการพัฒนาบุคลากร

             หลักเกณฑ์ วิธีการ และเงื่อนไขการให้ข้าราชการพลเรือนสามัญไปศึกษาเพิ่มเติม ฝึกอบรม ดูงาน หรือปฏิบัติการวิจัยในประเทศ

          การประเมินผลการปฏิบัติราชการ

             หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน

             ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง หลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติราชการของข้าราชการพลเรือน

             ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง จำนวนครั้งในการลาและมาสายของผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง เลื่อนค่าตอบแทน และเพิ่มค่าจ้าง

             ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่องหลักเกณฑ์และวิธีการประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงานราชการทั่วไป กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

          การให้คุณให้โทษและการสร้างขวัญกำลังใจ

                    การให้คุณให้โทษ

             พระราชบัญญัติระเบียบข้าราชการพลเรือน พ.ศ. 2551

             กฎ ก.พ. ว่าด้วยการดำเนินการทางวินัย พ.ศ. 2556

             การดำเนินการทางวินัยของข้าราชการพลเรือนสามัญ ตามกฎ ก.พ.

                    การสร้างขวัญกำลังใจ

               ระเบียบสำนักนายกรัฐมนตรีว่าด้วยการขอพระราชทานเครื่องราชอิสริยาภรณ์ฯ

               ประกาศกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก เรื่อง จำนวนครั้งในการลาและมาสายของผู้ที่ได้รับการพิจารณาเลื่อนเงินเดือน เลื่อนขั้นค่าจ้าง เลื่อนค่าตอบแทน และเพิ่มค่าจ้าง

             หลักเกณฑ์การคัดเลือกบุคลากรดีเด่น ประจำปี กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก

Pin It
facebook