วันที่ 30 พฤษภาคม 2565 ณ กรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก กระทรวงสาธารณสุข มีพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือด้านการแลกเปลี่ยนทางวิชาการและพัฒนาบุคลากร พิธีลงนามข้อตกลงดาเนินการโครงการร่วมภายใต้บันทึกความเข้าใจฯโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม ระหว่าง กระทรวงสาธารณสุข แห่งราชอาณาจักรไทย กับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ และพิธีมอบประกาศนียบัตรและพิธีปิดการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม รุ่นที่ 37 โดยมี นายแพทย์ยงยศ ธรรมวุฒิ อธิบดีกรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก และ ศาสตราจารย์หวาง เย่ากัง รองอธิการบดี มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีนเทียนจิน ร่วมลงนามการลงนามบันทึกข้อตกลงความเข้าใจในครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อแลกเปลี่ยนทางวิชาการ เทคโนโลยี และพัฒนาบุคลากร ร่วมกัน โดยเฉพาะการจัดอบรมหลักสูตรฝังเข็มพื้นฐานให้กับแพทย์แผนปัจจุบัน ซึ่งเป็นหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม 3 เดือน พัฒนามาจากแนวทางการฝึกอบรมหลักสูตรฝังเข็มขั้นพื้นฐาน พ.ศ.2538 (Guideline for Basic Training in Acupuncture) ขององค์การอนามัยโลก WHO ทั้งนี้ได้ปรับให้เข้ากับสภาพปัญหาทางการแพทย์และสาธารณสุขของประเทศไทย เป็นโครงการภายใต้ยุทธศาสตร์ Service Excellence เพื่อเพิ่มการเข้าถึงบริการด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกของประชาชน ที่ผ่านมากรมการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก โดยสถาบันการแพทย์ไทย-จีน ได้จัดทำโครงการฝึกอบรมหลักสูตรแพทย์ฝังเข็ม (3 เดือน) มาอย่างต่อเนื่อง เพื่อให้แพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรมได้มีความรู้ ความเข้าใจในการตรวจวินิจฉัย และรักษาโรคด้วยการฝังเข็ม ตามแนวทางการแพทย์แผนจีนที่ได้มาตรฐาน และนำไปประยุกต์ใช้ดูแลรักษาผู้ป่วยร่วมกับการแพทย์ แผนปัจจุบันได้ พร้อมทั้งพัฒนาวิชาการ และการส่งเสริมการคุ้มครองผู้บริโภคให้ได้รับการบริการฝังเข็มที่ได้มาตรฐานของ องค์การอนามัยโลก WHO ซึ่งดำเนินการมาแล้วทั้งหมด 36 รุ่น โดยร่วมมือกับ มหาวิทยาลัยการแพทย์แผนจีน แห่งสาธารณรัฐ ประชาขนจีน มีแพทย์ที่ผ่านการฝึกอบรม จำนวน 2,025 คน กระจายอยู่ในสถานบริการทั้งภาครัฐและเอกชน

 

pr1627-30052565

 

Pin It

โมบายแอปพลิเคชัน

ดาวน์โหลดได้แล้ววันนี้​ 

 

appstore

 

playstore

สามารถติดต่อเราผ่าน Line

ได้แล้ววันนี้

 

สแกนเเพื่อเพื่มเพื่อน 

เพิ่มเพื่อน

ติดตาม กรมการแพทย์แผนไทยฯ

ผ่านทางโซเชียลมีเดีย​ได้ที่ 

 

facebook icon youtube icon youtube icon 02

feedback footer

logo DTAM 2017
กรมการแพทย์แผนไทย
และการแพทย์ทางเลือก

เลขที่ 88/23 หมู่ 4 ถนนติวานนท์ ต.ตลาดขวัญ อ.เมือง จ.นนทบุรี 11000  

 

โทรศัพท์ : (+66) 0-2591-7007

โทรสาร : (+66) 0-2591-7007

facebook