ตรวจเยี่ยมโรงงานผลิตยาสมุนไพรและบริการการแพทย์แผนไทยในพื้นที่ภาคใต้ตอนล่าง


 pr0351-10102557

         วันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๕๗ ผศ.(พิเศษ)ดร.นพ.ธวัชชัย กมลธรรม อธิบดีกรมพัฒนาการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือก พร้อมด้วยคณะผู้บริหารกรมลงตรวจเยี่ยมพื้นที่เพื่อกระตุ้นสนับสนุนส่งเสริมการผลิตยาสมุนไพรและบริการการแพทย์แผนไทยในพื้นที่พิเศษ จังหวัดปัตตานี อำเภอสายบุรี และ จังหวัดสงขลา อำเภอสิงหนคร ทั้งนี้ได้เยี่ยมฟังการนำเสนอผลงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกและได้เยี่ยมชมการดำเนินงานโรงงานผลิตยา GMP พร้อมให้กำลังใจเจ้าหน้าที่ที่ให้บริการงานด้านการแพทย์แผนไทยและการแพทย์ทางเลือกในพื้นที่

Pin It
facebook